GŁÓWNE ZANIECZYSZCZENIA WÓD I ICH SKUTKI

ŹRÓDŁO
ZANIECZYSZCZEŃ
SUBSTANCJE
SZKODLIWE
SKUTKI OBECNOŚCI
ZANIECZYSZCZEŃ
1
Substancje gazowe
z kopalń lub fabryk
SO2, N2O3
Dostawanie się zanieczyszczeń do atmosfery i
powstawanie kwaśnych deszczów.
2
Odpady hutnicze lub z
kopalni
Substancje radioaktywne
najczęściej w postaci soli
lub wyższych pierwiastków
Przyczyny chorób promieniotwórczych i
nowotworowych.
3
Ścieki przemysłowe
Metale ciężkie: Hg, Pb
Substancje ciężkie powodujące zatrucia i
choroby wyniszczają organizmy żywe.
4
Ścieki komunalne
Detergenty, bakterie
"Kolorowa" woda zastępuje wypełnienie
miejskich i wiejskich rzeczek. Powszechnie
używane substancje chemiczne niszczą
roślinki.
5
Rolnictwo I
Substancje toksyczne
pochodzące ze środków
chroniących rośliny
Przez nadmiar środków toksycznych umiera
fauna i flora.
6
Rolnictwo II
Nawozy sztuczne
zawierające AZOTANY i
FOSFORANY
Nadmiar azotanów dostaje się do wody
używanej do celów spożywczych co powoduje
groźne choroby, a nadmiar fosforanów ułatwia
zbyt szybki wzrost roślin wodnych.
7
Katastrofy tankowców
Ropa naftowa
Pływająca ropa zatyka dostęp tlenu do wody
przez co umierają z niedotlenienia zwierzęta
wodne.

NIEBEZPIECZNE ZANIECZYSZCZENIA

BARKADM KOBALTCHROM MIEDŹ
RTĘĆNIKIEL OŁÓWCYNK
BAR
- w osadach rzek Polski występuje najczęściej w stężeniach niższych niż 50 ppm. Najczęstszym źródłem zanieczyszczenia barem wód powierzchniowych, a w konsekwencji osadów wodnych, są zasolone wody odprowadzane z kopalń węgla kamiennego. Największa zawartość występowała w osadach Wisły oraz Przemszy.
KADM
- w nie zanieczyszczonych osadach rzecznych występuje zazwyczaj w ilościach około 1 ppm. W aluwiach rzek: Wisły, Przemszy, Chechła występował w zakresie znacznie podwyższonym w granicach przekraczających 20 ppm., w aluwiach Rudawy około 2 ppm. W pozostałych badanych aluwiach wykrywany był w ilościach mniejszych niż 0,5 ppm.
KOBALT
- w osadach wodnych terenów nieuprzemysłowionych najczęściej występuje w ilościach do kilku ppm. Głównym źródłem kobaltu w środowisku jest energetyka (spalanie węgla). W badanych aluwiach rzek województwa małopolskiego występował w stężeniach 3 - 7 ppm.(w Wiśle Oświęcim i w Skawie Zator - 9 ppm.). Średnie stężenie kobaltu w osadach rzecznych wynosiło dla województwa 4,5 ppm.
CHROM
- w osadach wodnych nie zanieczyszczonych rzek Polski nie przekracza na ogół ilości 10 ppm. W badanych osadach rzek tutejszego województwa obecny był w ilościach od 4 do 29 ppm. Najwyższą jego zawartość wykryto w aluwiach Wisły (w Oświęcimiu). Średni poziom zawartości chromu wynosił 16 ppm.
MIEDŹ
- w osadach wodnych nie zanieczyszczonych rzek występuje w ilościach nie przekraczających 20 ppm. Miedź w badanych aluwiach występowała w ilościach do kilkunastu ppm. Najwyższą zawartość miedzi wykryto w aluwiach Wisły (Oświęcim), Skawy i Przemszy.
RTĘĆ
- w osadach nie zanieczyszczonych rzek występuje najczęściej w ilościach mniejszych niż 0,10 ppm. Źródłem rtęci w środowisku wodnym są ścieki burzowe oraz spływy powierzchniowe z terenów znajdujących się w strefie oddziaływania elektrowni oraz hut metali. W osadach rzecznych województwa małopolskiego rtęć obecna była w ilościach zarówno mniejszych niż 0,05 ppm. jak i do 0,38 ppm. w Wiśle oraz 0,55 ppm. w Przemszy
NIKIEL
- w osadach wodnych nie zanieczyszczonych rzek występuje zazwyczaj w ilościach poniżej 10 ppm. W aluwiach rzek województwa małopolskiego nikiel występował w zakresie od kilku do kilkunastu ppm. Wyższe zawartości niklu były obecne w Wiśle w Oświęcimiu (31 ppm.), w Białej Tarnowskiej (26 ppm.) oraz w Rabie (Uście Solne - 22 ppm.).
OŁÓW
- w aluwiach nie zanieczyszczonych rzek występuje na ogół w ilościach nie przekraczających 30 ppm. Głównym źródłem ołowiu w środowisku wodnym jest przemysł wydobywczy oraz emisja spalin samochodowych. W badanych osadach rzecznych występował w stężeniach od 8 do 374 ppm. Najwyższe zawartości ołowiu stwierdzono w Wiśle (Oświęcim), w Chechle, w Przemszy oraz w Skawie (Zator). Średnia zawartość tego pierwiastka dla osadów rzecznych województwa wynosi około 70 ppm.
CYNK
- w osadach rzecznych Polski występuje w zróżnicowanych ilościach, zazwyczaj nie przekraczających 100 ppm. Jego podwyższona obecność w środowisku wodnym związana jest z górnictwem i hutnictwem cynku i ołowiu, eksploatacją węgla, a także z odprowadzaniem ścieków komunalnych (powszechnie stosowane ocynkowane rury). W województwie małopolskim występował w stężeniach od 34 do ponad 2800 ppm. POWRÓT