1. Bez wody nie ma życia, jest ona bezcennym, niezastąpionym dobrem.
2. Zasoby dobrej wody są ograniczone, dlatego muszą być utrzymane, kontrolowane i jeżeli jest to możliwe - powiększane.
3. Każde zanieczyszczenie wody jest niebezpieczne dla człowieka i innych żywych istot zależnych od wody.
4. Jakość wody zawsze musi być odpowiednia dla przewidzianego jej wykorzystania i powinna spełniać lokalne wymagania ustalone ze względu na zdrowie publiczne.
5. Każda zużyta woda zostaje zwrócona do jej naturalnego obiegu. Nie można powodować żadnych ujemnych skutków przy dalszym publiczny i prywatnym użytkowaniu.
6. Dla utrzymania zasobów wodnych zasadnicze znaczenie ma szata roślinna Ziemi, a w szczególności lasy.
7. Zasoby wodne powinny zostać zinwentaryzowane.
8. Kompetentne władze powinny opracować plany właściwej gospodarki zasobami wodnymi.
9. Ochrona wód wymaga prowadzenia badań naukowych, szkolenia specjalistów i kształtowania świadomości społecznej.
10. Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie.
11. Zarządzanie zasobami wodnymi powinno być prowadzone ramach naturalnych obszarów zlewisk, a nie w granicach administracyjnych.
12. Woda nie zna granic - należy do całego rodzaju ludzkiego i wymaga międzynarodowego współdziałania.
Europejska Karta wody została uchwalona 6 maja 1968 roku przez Radę Europy
POWRÓT