ZAOPATRZENIE KRAKOWA W WODĘ

Po zakończeniu II wojny światowej Kraków zaopatrywany był w wodę z jedynego wówczas zakładu wodociągowego na Bielanach. Początkowo zakład ten korzystał z ujęcia wód Wisły. Od połowy lat osiemdziesiątych, ze względu na duże zanieczyszczenie wód, ujęcie to nie funkcjonuje i zakład wykorzystuje wody z ujęcia na Sance oraz wody podziemne. Rocznie uzdatnia się tam około 6,5 mln m3 wody. Szyki wzrost zapotrzebowania na wodę spowodował konieczność poszukiwania innych źródeł. W 1955r. uruchomiono zakład wodociągowy w Mydlnikach, pobierający wody z ujęcia na Rudawie oraz ze studni głębinowych. Zakład ten przesyła miastu 23 mln m3 wody rocznie. Od 1964r. czerpie się wodę z Dłubni i przesyła do zakładu wodociągowego Na Stoku, zaopatrującego w wodę Nową Hutę. Zakład ten uzdatnia rocznie około 14 mln m3 wody. Nowa Huta otrzymuje również wodę z zakłady wodociągowego w Mistrzejowicach, bazującego na studniach głębinowych o łącznej wydajności 1,5 mln m3 na rok. Eksploatacja tych wód spowodowała uszczuplenie ich zasobów. Szacuje się, że roczne zapotrzebowania Krakowa na wodę wynosi około 100 mln m3, z czego 45% zaspokajają wymienione wyżej ujęcia i zakłady wodociągowe. Resztę zapotrzebowania pokrywa woda z ujęcia wód Raby ze zbiornika w Dobczycach, funkcjonującego od 1985r. Woda uzdatniana jest na miejscu i pompowana do Gorzkowa w ilości około 64 mln m3 na rok (2m3 na sekundę), skąd spływa grawitacyjnie w kierunku Krakowa. Od czasu uruchomienia ujęcia na Rabie ujęcia jakość wody w wodociągach krakowskich uległa znacznej poprawie. W przypadku wzrostu spożycia wody w Krakowie planuje się przerzut wody z Dunajca do Raby powyżej zbiornika w Dobczycach, co pozwoliłoby na zwiększenie poboru nawet do 6m3/s. Pewną część zapotrzebowania na wodę pokrywają studnie gospodarskie, z których korzystają mieszkańcy peryferyjnych dzielnic miasta. W początku lat siedemdziesiątych ze studzien takich korzystało około 20% ludności miasta. Ponadto niektóre zakłady przemysłowe korzystają z własnych ujęć wód gruntowych
POWRÓT