POMYSŁY NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

 

Konkurs międzyprzedmiotowy realizowany METODĄ PROJEKTÓW

Rok szkolny 2000/2001r.

 

Podstawowe założenia

   

·        Projekt jako metoda nauczania

 

Metoda projektów, rozwinięta przez G. Deweya i W.H. Klipatricka, polega na realizacji przez uczniów pewnego zadania (projektu), w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Realizacja projektu pozwala uczniom na uczenie się poprzez integrację wiedzy z różnych dziedzin. Metoda polega na planowaniu, monitorowaniu i ocenianiu zadania wykonywanego przez uczniów, przy położeniu nacisku na kształceniu umiejętności w toku nauczania.

Celem prezentowanego pakietu projektów jest określenie przyczyn i skutków degradacji środowiska lokalnego.

Zakres wiadomości wykracza poza program gimnazjum z przedmiotów:

chemia, geografia, informatyka. Praca uczniów przebiega według instrukcji, która zawiera:

-        temat projektu i jego cele

-        zadania, prowadzące do jego realizacji

-        źródła, w których należy szukać potrzebnych informacji

-        terminy konsultacji z nauczycielem

-        sposób i czas prezentacji projektów

-        kryteria oceny projektów.

 

·        Jakie cele można osiągnąć stosując metodę projektów ?

 

Cele ogólne

 

 1. Umiejętność oceny przyczyn obecnego stanu środowiska lokalnego.
 2. Przygotowanie ucznia do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
 3. Kształcenie sprawnego mówienia, pisania i słuchania.
 4. Kształcenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń i analizowania wyników badań z uwzględnieniem elementów statystyki.
 5. Kształcenie umiejętności sporządzania graficznej prezentacji wyników badań terenowych
 6. Kształcenie umiejętności stosowania programów WORD, POWER POINT, EXCEL do opracowania wyników badań.
 7. Kształcenie umiejętności sporządzania notatek, raportów, ankiet i przeprowadzania wywiadów.

 

 

Cele operacyjne

 

Uczeń...

-        dostrzega i rozumie związki i współzależności między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością,

-        poznaje środowisko regionu: jego położenie i przestrzenne zróżnicowanie

-        bada przyczyny i skutki zmian zachodzących pod wpływem antropopresji w atmosferze, hydrosferze i litosferze, biosferze.

-        rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

-        zbiera i opracowuje zdobyte informacje, dokonuje ich selekcji, porządkuje i przedstawia w postaci graficznej,

-        przeprowadza eksperymenty i dokonuje analizy wyników swoich badań,

-        opracowuje ankiety, analizuje wyniki, formułuje wnioski,

-        ocenia stan środowiska lokalnego, konkretyzuje problemy i proponuje sposoby ich  rozwiązania,

-        prezentuje wyniki swojej pracy.

       

Cele wychowawcze

 

Uczeń...

-        rozwija swoją samodzielność,

-        jest odpowiedzialny za podjętą i wykonaną pracę,

-        poznaje siebie i kieruje rozwojem własnej osobowości,

-       potrafi podejmować decyzje w grupie, rozwiązywać konflikty, wyrażać własne opinie i słuchać opinii innych.

OPIS PROJEKTU

 

·        Ogólne zasady wykonania projektu

 

 1. Projekt realizowany jest przez grupę uczniów, w okresie 7 miesięcy i przedstawiony w postaci opracowania obejmującego około 20 stron oprawionego maszynopisu w formacie A-4.
 2. Opracowanie przygotowane przez grupę powinno zawierać stronę tytułową, część merytoryczną oraz spis wykorzystanej literatury (adresy stron internetowych).
 3. Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł projektu, nazwiska autorów, nazwę szkoły, datę „wydania” i element graficzny symbolizujący miejscowość, w której powstał lub której dotyczy projekt.
 4. Przygotowując tekst opracowania należy wykorzystać, co najmniej 5, spośród podanych źródeł informacji, które stanowią:

-        fotografie lub rysunki,

-        artykuły z prasy lokalnej,

-        mapa (plan osiedla, miasta lub województwa),

-        wywiad z pracownikiem urzędu gminy, działaczem organizacji społecznej itp.

-        schematyczne rysunki, wykresy,

-        informatory lub biuletyny wydawane przez instytucje,

-        diagramy, tabele, zestawienia.

 1. Projekt winien posiadać streszczenie w języku polskim i angielskim.
 2. Całość opracowania powinna być zapisana na dołączonej dyskietce.
 3. Terminy konsultacji z nauczycielem powinny być ustalone w zawartych kontraktach.
 4. Miejsce i data prezentacji powinna być ogłoszona w formie plakatu.
 5. Prace należy oddać w ustalonym terminie.
 6. Sposób i czas prezentacji:

-        w ustalonym terminie odbyła się publiczna obrona projektów, przed komisją konkursową złożoną z promotorów, recenzentów, dyrekcji szkoły i przedstawicieli grup uczniowskich pracujących nad projektami,

-        każda grupa dokona prezentacji swojej pracy w ciągu 20 minut,

-        w prezentacji wezmą udział rodzice, goście z urzędu gminy, a także innych instytucji i organizacji działających w naszym środowisku oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

 1. Na ocenę ogólną składają się:

-        ocena merytoryczna projektu,

-        ocena obrony projektu.

a)      Ocena merytoryczna obejmuje wartość projektu. Ocenia się:

-        stronę tytułową (do 3 punktów),

-        innowacyjność konstrukcji: tytuły rozdziałów, bibliografia, kompozycja, estetyka, pomysłowość, zwięzłość (do 7 punktów),

-        stronę graficzną rozdziałów: fotografie, rysunki, mapy, diagramy (do 7 punktów),

-        streszczenie pracy w języku angielskim (do 3 punktów),

-        integrację różnych dziedzin wiedzy (do 10 punktów),

-        selekcję informacji i ich prawidłowe wykorzystanie w pracy (do 15 punktów),

-        pomysł rozwiązania problemu określonego w temacie (do 15 punktów),

-        opracowanie wyników przeprowadzonych przez uczniów badań (do 20 punktów).

b)   Obrona projektu obejmuje:

-        wizualizację (wsparcie graficzne) i atrakcyjność wystąpienia (do 15 punktów),

-        merytoryczną stronę prezentacji (do 15 punktów),

-        kulturę wypowiedzi (do 7 punktów),

-        zaangażowanie zespołu w prezentację (do 3 punktów).

12. Najlepsze projekty są nagradzane. Proponowane formy to: ocena celująca ze ścieżki ekologicznej,  podniesienie o jeden stopień w górę oceny z geografii i chemii na koniec roku szkolnego, nagrody książkowe i rzeczowe, zamieszczenie projektów na stronach internetowych, ewentualne wydanie w formie broszury.

 

·        Fazy realizacji projektu

 

I. Faza organizacyjna

 1. Propozycja tematu.
 2. Stworzenie zespołu i wybór lidera.
 3. Wybór tematu projektu i promotora.
 4. Podpisanie kontraktu na odpowiednim formularzu.

 

II. Faza – wspólne planowanie

1.      Zespołowe opracowanie celów projektu pod kierunkiem promotora.

2.      Zaplanowanie harmonogramu prac i czasu ich wykonania.

3.      Zgromadzenie materiałów i literatury przydatnej do realizacji tematu.

4.     Zaplanowanie wycieczek, badań terenowych i zajęć laboratoryjnych.

 

III. Faza – zbieranie materiałów

1.      Gromadzenie materiałów: wywiady, obserwacje, wykonywanie zdjęć, nagrań, zbieranie okazów.

2.      Gromadzenie literatury.

3.      Zbieranie informacji podczas badań terenowych.

 

IV. Faza – opracowanie wyników

 

 1. Zespołowe opracowanie wybranego tematu na podstawie:

-        literatury,

-        badań terenowych,

-       zajęć laboratoryjnych.

 1. Przepisanie pracy na komputerze.
 2. Opracowanie graficzne.
 3. Wykonanie streszczenia w języku polskim i angielskim.
 4. Złożenie pracy u promotorów (w określonym czasie).

 

V. Faza – prezentacja i ocena pracy

 

-        Zapoznanie się z oceną recenzenta.

-        Promocja projektów w środowisku szkolnym (plakat, reklama).

-        Zapoznanie się z kryteriami oceny obrony projektów.

-        Zespołowe przygotowanie prezentacji.

-        Obrona publiczna projektów i ogłoszenie wyników.

-        Nagrodzenie najlepszych prac.

-        Publikacja prac w Internecie na stronach gimnazjum.

 

Proponowane tematy projektów

 

-       Powietrze w naszym mieście.

-       Woda w naszym mieście.

-       Jak radzimy sobie z odpadami w naszej miejscowości?

-       Procesy kształtujące litosferę naszego regionu.

-        Wody mineralne w naszym regionie.

 

 

 

 

Opracowanie autorskie

mgr Marianna Chełmicka - nauczycielka geografii

mgr Elżbieta Dobrowolska - nauczycielka chemii

przy współudziale mgr Marii Blitek i mgr Antoniego Habera  - nauczycieli informatyki

oraz mgr Barbary Nalewczyńskiej - nauczycielki chemii